Sturm­scha­den an Gebäu­de

Datum: 10. Juli 2017 um 19:40 Uhr
Dau­er: 10 Minu­ten
Ein­satz­art: Funk
Ein­satz­ort: Schier­ling Manns­dor­fer Stra­ße
Mann­schafts­stär­ke: 11
Fahr­zeu­ge: Schier­ling 10/1, Schier­ling 40/1, Kreis­brand­meis­ter Land 4/4 (Schier­ling)


Ein­satz­be­richt:

-